Cihan Atıl Namlı MBA Cihan Atıl Namlı İktisadi ve İdari Konular Eğitim Sayfası Cihan Atıl Namlı MBA

Cihan Atıl Namlı Kişisel Web Sitesi > İktisadi ve İdari Konular Eğitim Sayfası

MBA Konuları

Aşağıda yer alan MBA konuları, 2010 senesinden itibaren iktisadi ve idari konular üzerine yaptığım araştırma, çeviri ve derleme çalışmalarının yanı sıra yıllar süren gözlemlerimin ve analizlerimin ürünleridir. Çevirilerde temel kaynak olarak NetMBA sitesi kullanılmıştır. Sayfalarda yer alan tüm örnekler, görseller ve tablolar tarafımca hazırlanmıştır.

MBA Konuları - Bölüm 1: Stratejik Yönetim (Strategic Management) MBA Konuları - Bölüm 1: Stratejik Yönetim (Strategic Management)

1.1 Stratejik Planlama Süreci (Strategic Planning Process)

- Görev (Misyon)

- Hedefler

- Durum Analizi

- Strateji Oluşturma

- İcraat

- Denetim

- Dinamik ve Daimi Süreç

- Bu Sürecin Kusurları

1.2 PEST Analiz (PEST Analysis)

- Politik Analiz

- Ekonomik Analiz

- Sosyal Analiz

- Teknolojik Analiz

1.3 SWOT Analiz (SWOT Analysis)

- İç Analiz

- Dış Analiz

- SWOT Profili

- Çoğul Bakış Açısı Gereksinimi

- SWOT Analizin Kısıtları

1.4 Rakip Analizi (Competitor Analysis)

- Rakip Analiz Çalışması

- Rakibin Mevcut Stratejisi

- Rakibin Hedefleri

- Rakibin Kaynakları ve İmkanları

- Rakibin Yansıyan Profili

1.5 Tecrübe Eğrisi (Experience Curve)

- Stratejiye Yönelik Çıkarımlar

1.6 Değer Zinciri (Value Chain)

- Maliyet Üstünlüğü ve Değer Zinciri

- Fark Yaratma ve Değer Zinciri

- Teknoloji ve Değer Zinciri

- Değer Zinciri Faaliyetleri Arasında Bağlantılar

- İş Birimlerinin İç İlişkileri Analizi

- Değer Zinciri Faliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı (Taşeronlaştırma)

- Değer Sistemi

1.7 BCG Büyüme-Pay Matrisi (BCG Growth-Share Matrix)

- Kısıtlar

1.8 Senaryo Planlama (Scenario Planning)

- Senaryo Planlama Süreci

1.9 Dipten Çıkış Yönetimi (Turnaround Management)

- Terk Stratejisi

MBA Konuları - Bölüm 2: İnsan Yönetimi (Human Management) MBA Konuları - Bölüm 2: İnsan Yönetimi (Human Management)

2.1 Frederick Taylor ve Bilimsel Yönetim (Frederick Taylor and Scientific Management)

- Ayak Sürüme

- Zaman Etütleri

- Taylor'un Bilimsel Yönetimde 4 İlkesi

- Bilimsel Yönetimin Kusurları

2.2 Abraham Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi (Abraham Maslow's Hierarchy of Needs)

- Fizyolojik İhtiyaçlar

- Güvenlik İhtiyaçları

- Sosyal İhtiyaçlar

- Saygınlık İhtiyaçları

- Kendini Tatmin İhtiyaçları

- Cihan Atıl Namlı'nın "Kendini Tatmin İhtiyacı" Konusuna Yaklaşımı

- Yönetime Yönelik Çıkarımlar

- Maslow'un Hiyerarşisinin Kısıtları

2.3 Clayton Alderfer'in ERG Teorisi (Clayton Alderfer's ERG Theory)

- Maslow'un Hiyerarşisine Benzerlikler

- Maslow'un Hiyerarşisinden Farklılıklar

- Yönetime Yönelik Çıkarımlar

2.4 Frederick Herzberg'in Motivasyon-Hijyen Teorisi (İki Etken Teorisi) (Frederick Herzberg's Motivation-Hygiene Theory (Two Factor Theory))

- Yönetime Yönelik Çıkarımlar

2.5 David McClelland'ın İhtiyaçlar Teorisi (David McClelland's Theory of Needs)

- Başarı

- Bağlılık

- Güç

- Tematik Algı Testi

- Yönetime Yönelik Çıkarımlar

2.6 Douglas McGregor'un X Teorisi ve Y Teorisi (Douglas McGregor's X Theory and Y Theory)

- X Teorisi

- X Teorisi - Katı Yaklaşım ve Yumuşak Yaklaşım

- X Teorisindeki Sorun

- Y Teorisi

- Y Teorisinin Yönetime Yönelik Çıkarımları

- "X Kuşağı" ve "Y Kuşağı" Kavramları ile Bunların Türkiye'deki Karşılıkları Üzerine Genel Değerlendirme

MBA Konuları - Bölüm 3: İstatistik (Statistics) MBA Konuları - Bölüm 3: İstatistik (Statistics)

3.1 Kutu Grafikler (Box Plots; Boxplots)

- Kutu Grafiğin Yorumlanması

- Kutu Grafik Geliştirmeleri

- Kutu Grafiklerin Üstünlükleri

3.2 Histogramlar (Histograms)

- Histogramların Taşıdıkları Bilgiler

- Kutu (Bin) Genişliği

- Histogramlar ve Kutu Grafikler

3.3 Dal ve Yaprak Grafikler (Stem-and-Leaf Plots; Stemplots)

- Dal ve Yaprak Grafiğin Üstünlükleri

3.4 Saçılım Grafikleri (Scatter Plots; Scatterplots)

- Sebep Sonuç İlişkisi

- Saçılım Grafiklerinin Kullanılması

3.5 Normal Dağılım (Çan Eğrisi; Gauss Dağılımı) (Normal Distribution (Bell Curve; Gauss Distribution))

- Çan Eğrisinin Özellikleri

- Parametreler

- Deneysel Kural

- Normal Dağılım ve Merkezi Limit Kuramı

- İşletmeciliğe Yönelik Uygulamalar

3.6 Kovaryans - Ortak Değişinti (Covariance)

- Faydalı Özellikler

- Kısıtlar

MBA Konuları - Bölüm 4: Operasyonlar ve Proje Yönetimi (Operations and Project Management) MBA Konuları - Bölüm 4: Operasyonlar, Proje ve Süreç Yönetimi (Operations, Project and Process Management)

4.1 Süreç Akış Yapıları (Process Flow Structures)

- Proje

- Atölye

- Toplu İşleme

- Montaj Hattı

- Sürekli Akış

- Süreç Seçimi

4.2 Süreç Analizi (Process Analysis)

- Süreç Akış Diyagramı

- Süreç Performans Ölçüleri

- Little Kanunu

- Süreç Darboğazı

- Kıtlık ve Engelleme

- Süreci Geliştirmek

4.3 Doğrusal Programlama (Linear Programming)

- Doğrusal Programlama Yapısı

- Doğrusal Programlama Varsayımları

- Problem Oluşturma

- Sınırlayıcıların Etkisi

- Gölge Fiyat

- Doğrusal Programlamanın Uygulamaları

4.4 İş Kırılım Yapısı - İKY (Work Breakdown Structure - WBS)

- Farklı Seviyeler için Terminolojiler

- Çıktılara veya Fazlara Göre Düzenleme

- Ayrıntı seviyesi

- Proje Planlamada İKY'nin Rolü

4.5 Gantt Çizelgesi (Gantt Chart)

- Gantt Çizelgesi Geliştirmeleri

- Proje Planlamada Gantt Çizelgesinin Rolü

4.6 Kritik Yol Yöntemi - KYY (Critical Path Method - CPM)

- KYY ile Proje Planlamasında Aşamalar

- KYY'nin Kısıtları

4.7 PERT Tekniği (Program Evaluation and Review Technique)

- Bağlantı Diyagramı

- PERT Planlama Sürecindeki Aşamalar

- PERT'in Faydaları

- Kısıtlar

4.8 Süre-Maliyet Değişimleri (Time-Cost Trade-offs)

- Maliyet Türleri

- Proje Takvimini Sıkıştırmak

- Süre-Maliyet Modeli Varsayımları

- Ek Olarak Düşünülmesi Gerekenler

MBA Konuları - Bölüm 5: Pazarlama (Marketing) MBA Konuları - Bölüm 5: Pazarlama (Marketing)

5.1 Pazarlama Kavramı (The Marketing Concept)

- Üretim Kavramı

- Satış Kavramı

- Pazarlama Kavramı

5.2 Pazarlama Süreci (The Marketing Process)

- Durum Analizi

- Pazarlama Stratejisi

- Pazarlama Karması Kararları

- İcraat ve Denetim

5.3 Durum Analizi (5C Analizi) (Situation Analysis (5C Analysis))

- Firma (Company)

- Müşteriler (Customers)

- Rakipler (Competitors)

- İşbirlikçiler (Collaborators)

- Dış Ortam (Climate veya Context)

- Bilgi Kaynakları

5.4 Pazar Tanımı (Market Definition)

- Pazar Tanımı Kavramsal Diyagramı

5.5 Pazar Bölümlemesi (Market Segmentation)

- Pazar Bölümleme İhtiyacı

- Pazar Bölümleme Kriterleri

- Tüketici Pazarlarında Bölümleme Temelleri

- Endüstriyel Pazarlarda Bölümleme Temelleri

5.6 Pazar Analizi (Market Analysis)

- Pazar Büyüklüğü

- Pazar Büyüme Hızı

- Pazar Karlılığı

- Sektör Maliyet Yapısı

- Dağıtım Kanalları

- Pazar Eğilimleri

- Anahtar Başarı Etkenleri

5.7 Hedef Pazar Seçimi (Target Market Selection)

- Pazar Bölümünün Çekiciliği

- Pazar Bölümlerinin Firmaya Uygunluğu

- Hedef Pazar Stratejileri

5.8 Ürün Yaşam Evreleri (The Product Life Cycle)

- Giriş Evresi

- Büyüme Evresi

- Olgunluk Evresi

- Gerileme Evresi

- Ürün Yaşam Evreleri Kavramının Kısıtları

5.9 Pazarlama Karması (The Marketing Mix - The 4P's of Marketing)

- Ürün Kararları

- Fiyat Kararları

- Dağıtım Kararları

- Tanıtım Kararları

- Pazarlama Karması Çerçevesinin Kısıtları

5.10 Modern Pazarlama Karması (Modern Marketing Mix - The 7P's of Marketing)

- Fiziksel Kanıt

- Personel

- Süreç

- İlave Bileşenler

5.11 Marka Değeri (Brand Equity)

- Marka Değeri Nedir?

- Marka Değerini Oluşturmak ve Yönetmek

- Marka Değeri İçin Alternatif Yollar

- Birden Fazla Markanın Yönetimi

- Marka Değerini Korumak

5.12 Fiyatlandırma Stratejisi (Pricing Strategy)

- Pazarlama Stratejisi ve Pazarlama Karması

- Talep Eğrisinin Kestirilmesi

- Maliyetlerin Hesaplanması

- Çevresel Etkenler

- Fiyatlandırma Hedefleri

- Fiyatlandırma Yöntemleri

- Fiyat İskontoları

MBA Konuları - Bölüm 6: İktisat (Economics) MBA Konuları - Bölüm 6: İktisat (Economics)

6.1 Talep Eğrisi (Demand Curve)

- Talep Eğrisinde Kaymalar

6.2 Talebin Fiyat Esnekliği (Price Elasticity of Demand)

- Talebin Fiyat Esnekliğinin Uygulamaları

- Talebin Fiyat Esnekliğini Etkileyen Unsurlar

- Nokta Esnekliği

6.3 Arz Eğrisi (Supply Curve)

- Arz Eğrisinde Kaymalar

6.4 Arz ve Talep (Supply and Demand)

- Arz ve Talepte Kayma

6.5 Fırsat Maliyeti (Opportunity Cost)

- Göreceli Fiyat

- Fırsat Maliyetinin Uygulamaları

6.6 Üretim Olanakları Sınırı (Production Possibility Frontier - PPF)

- Üretim Olanakları Sınırında Kayma

- Çok Benzer Ürünler için Üretim Olanakları Sınırı

6.7 Karşılaştırmalı Üstünlük (Comparative Advantage)

- 2013 Türkiye'sinde Üretim Üzerine Durum Değerlendirmesi

MBA Konuları - Bölüm 7: Finans (Finance) MBA Konuları - Bölüm 7: Finans (Finance)

7.1 Gelecekteki Değer (Future Value - FV)

- Gerekli Faiz Oranını veya Zamanı Hesaplamak

- Faiz Çarpan Tablosu (Interest Factor Table)

7.2 Bugünkü Değer (Present Value - PV)

- Birden Fazla Gelecekteki Para Ödemesinin Bugünkü Değeri

- İskonto Çarpan Tablosu (Discount Factor Table)

7.3 Anüiteler (Taksitler; Annuities)

- Anüite Çarpan Tablosu (Annuity Factor Table)

7.4 Sonsuz Anüiteler (Daimi Taksitler; Perpetuities)

- Artan Sonsuz Anüiteler

7.5 Sermaye Bütçelemesi (Capital Budgeting)

- Sermaye Bütçeleme Karar Kriterleri

- Sermaye Bütçelemesinde Alternatif Kriterler

7.6 Yüzdesel Finansal Tablolar (Common-Size Financial Statements)

- Firmalar Arasında Karşılaştırmalar (Kesit Analizi)

- Kısıtlar

7.7 Finansal Oranlar (Financial Ratios)

- Likidite Oranları (Liquidity Ratios)

- Varlık Devir Hızı Oranları (Asset Turnover Ratios)

- Finansal Kaldıraç Oranları (Financial Leverage Ratios)

- Karlılık Oranları

- Kar Dağıtım (Temettü) Oranları (Dividend Policy Ratios)

- Finansal Oranların Kullanımları ve Kısıtları

MBA Konuları - Bölüm 8: İş Planlama (Business Planning) Pek yakında... MBA Konuları - Bölüm 8: İş Planlama (Business Planning)Eğriler ve Doğrular: Hırs Değil Azim

Şunun adını doğru biçimde koymak isterim: MBA kelimesinin açılımı Master of Business Administration, yani İşletme Yönetimi Ustası'dır. Açıkça belirtmek gerekirse, üniversitelerde 4 yıllık bölüm olarak ve 100'den fazla kredilik ders üzerinden okutulan İşletme bölümünün mezunları dahi böyle bir etiket almazken, işletme yönetimi ile ilgili hiçbir altyapıya sahip olmayan mühendislik veya diğer bölüm mezunlarının 20-30 kredilik ders ve bilime birşey katmayan (ki katması beklenemez: Dünyanın dört bir yanında bu konuda çalışan araştırmacılar var ve onlardan önce birşey keşfetmiş olmanız neredeyse imkansız) göstermelik bir proje/tez ile böyle bir etikete (dikkat: ünvan demiyorum, çünkü yüksek lisans bir ünvan değildir, doktor bir ünvandır) sahip olmaları bana komiklikten öte gelmemektedir. 4 yıllık bir işletme bölümü mezunu da, 4 yıllık bir mühendislik fakültesi mezunu da aynı dersleri alarak bu etikete ulaşıyorlarsa bu işte ciddi bir hata var demektir. Bu iş, ülkemizde zaten rezil durumda olan eğitim sisteminin daha da ticarileştirilmesi adına jargon haline getirilmiştir ve gençler, öğrenmek ve tecrübe kazanmak yerine etiket sahibi olmaya yönlendirilmektedir. Netice ortadadır: Üretmeyen ama tüketen bir toplum, neticede de tükenen bir ülke.

Öğrenmek ve Özümsemek

Ben bir mühendisim (bkz. Hakkımda). Diplomam var, ama imza yetkisinden başka hiçbir özelliği yok. Hatta o özelliğini bile kullanmıyorum. İşlerimi o yapmıyor, ben yapıyorum. Kimse onu sormuyor da. Ama araştırmayı ve öğrenmeyi biliyorum. Dolayısıyla bu yazıları hazırlamak veya bu bilgilere sahip olmak için ilave bir diplomaya ihtiyaç duymuyorum, zira hem iş hayatının içinde tecrübe ediniyorum, hem de neleri öğrenmem gerektiğini tespit edip kendim araştırıyor ve öğreniyorum. Sonra da tecrübelerimi ve öğrendiklerimi birleştirerek taşları yerine oturtuyorum. Bunu bir terminolojiye dönüştürdüm: RARI.

RARI ?

Maksadım her yerden bir terimin çıktığı bilime yeni bir terim icat etmek değil, sadece Türkçe kısaltması çok biçimsiz durduğu için böyle bir deyime başvurdum. RARI'nin açılımı Read (Oku), Analyze (Çözümle), Realize (Farkına Var), Internalize (Özümse) biçimindedir. Bu tekniği uygulamak için iş hayatında biraz tecrübe sahibi olmanız ve süreçleri gözlemlemeyi sevmeniz gerekiyor. Bunun için 5 yıllık iş tecrübesi sahibi olmanızı öneriyorum, zira bu kadar sürede çalıştığınız ortamda pek çok konu hakkında bilgi sahibi olursunuz. İyi bir gözlemci iseniz bu süre çok daha kısalabilir. Ardından bu yazıları okumaya başlayabilirsiniz. Okurken, her bir bölümü bitirdikten sonra yaşadığınız tecrübeleri ve içinde bulunduğunuz ortamı düşünün. Ardından reklamlarda bolca karşılaştığınız çok büyük firmaların o konuda izledikleri politikaları kestirmeye çalışın. Benzerlikleri ve farkları görmeye gayret edin. Bazı konuları daha kolay anlamanız için araya örnekler katmaya çalıştım. İçinde bulunduğunuz durumu örnekler ile de karşılaştırın. Konuları özümsediğinizi fark edeceksiniz. Daha iyi anlamak için yazıların tamamını baştan sona iki defa okuyabilirsiniz, böylece konuların birbirine olan bağından ötürü açık kalmış bazı noktalar ikinci okumada kapanırlar.

Etiket veya Diploma... Masaya Koysak İşleri Yürütürler mi? Yürütemiyorlarsa Bu Özenti Neden?

Mesleğim ile ilgili olarak en çok işime yarayan ve değer gören bilgileri dersler ile değil, kendim araştırarak öğrendim. Çünkü öğretim üyeleri bunları öğretmekten uzaklardı. Öğretmen değillerdi, derslerinde başarı gösterdiği için okulda kalma taleplerine olumlu yanıt verilmiş insanlardı. Öğretmek başka birşey. Bir ülkede eğitim sistemi nasıl baştan aşağıya yanlış ve rezil olur sorusunun cevabı Türkiye'de en ince ayrıntısına dek var. Gelişmişliğin temelinin eğitim, huzurun temelinin de güven ve dolayısıyla adalet olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki güzel yurdumuzda ikisi de yerlerde.

Bana göre en değerli diploma örgün eğitim lisans diploması'dır. Bu diplomanın değeri, öğrencilerin bu diplomayı almak için en az 4 sene boyunca aynı nefesi solumalarından ve birlikte gelişmelerinden gelmektedir, yoksa almış oldukları derslerin çok büyük bir önemi yoktur, bilgi bir şekilde öğrenilir. Ama o sinerjiyi ne kitaplar, ne de öğretim üyeleri verebilirler. Yüksek lisans ve doktora gibi eğitimler ise, sadece tıp alanında mesleki uzmanlaşma ve akademi alanında mesleki kariyer için geçerli olmalıdır, zira eğitim bu işlerin birer parçasıdır. Araştırılırsa, yurtdışında yüksek lisans kavramının pek kullanılmadığı, lisans ötesindeki eğitimlerin doktora programları olduğu görülecektir (yüksek lisans akademik bir ünvan değildir - sadece doktora ve doçentlik akademik ünvanlardır), çünkü bu programlar bilime katkı sunmaya ve öğretim görevlisi yetiştirmeye yöneliktir, Türkiye'de olduğu gibi özentilik timsalleri değillerdir. Ne mutlu ki bugün Türkiye'de özel sektörün neredeyse tamamı, 4 yıllık üniversite diplomasının ötesinde diplomalara itibar etmemektedir, zira işin iş hayatında öğrenildiği ve tecrübenin bu şekilde kazanıldığı kavranmış durumdadır. Ancak devletimiz, değerlediricilerin acziyetinden, ısrarla memuriyette bu tür diplomalara çeşitli ayrıcalıklar tanımakta ve enstitülere lüzumsuz talep yaratmaktadır. Öyle ki, sadece yüksek lisans eğitimi vermeye yönelik özel üniversiteler kurulmuştur ve devlet kurumları ile toplu anlaşmalar yaparak uzaktan eğitim sistemiyle parayla diploma dağıtmaktadırlar. Bunun yanlış ve hatta adaletsiz olduğu açıktır, zira özel sektör daha iyi yönetildiği için kazanmakta ve bu sayede, ödediği vergiler ile devleti ayakta tutmaktadır. Öyle ki devlet tamamen özelleşse sonuçlar çok daha iyi olur. Kişiler, tecrübeleri, icraatları ve adil olduğu tescil edilmiş sınavlarda göstermiş oldukları başarılar ile değerlendirilmelidirler, bunun haricinde hiçbir öznel unsur değerlendirmeye dahil edilmemelidir. Aksi takdirde asıl yetkin kişiler küserler ve bu durum, devletimizi zayıflatır. Kişiler, enerjilerini işlerine değil, sadece kurumları itibar ettiği için kendilerine iş konusunda birşey katmayan bu diplomaları almaya sarf ederler ve tükettikleri enerjilerinden ötürü gösterdikleri düşük performans kurumları tarafından tolere edilirse, bundan tüm kamu zararlı çıkar. Ne yazık ki yıllardır olan budur: Bir kişi göstermelik dahi olsa okuyorsa ona müsamaha gösterilmekte, okuduğunun gerçekten işine bir katkısı olup olmayacağına bakılmamaktadır. Gerçekte, bir kurum, çalışanının hangi bilgi ve eğitime ihtiyacı olduğunu zaten bilir ve o eğitimi planlar. Eğitim sonunda bir sınav veya değerlendirme gerekiyorsa da bunu adil bir test sınavı ile gerçekleştirebilir. Bir gün siyasete girersem ve bakan olursam, sistemi öyle bir değiştireceğim ki insanlar işlerini iyi yapmaktan başka hiçbir şeyi düşünemeyecekler: 657 diye bir garanti kalmayacak. Devlet, iş üretme kalitesi bakımından özel sektörle rekabet eder hale gelecek.

Yüksek lisans kavramının toptan kaldırılmasının bir çözüm olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben öğretim üyelerinin derdini çekmek ve o eğitimle uğraşmak istemiyorum, uğraşılmasını da istemiyorum, herkes iş hayatı içinde çalışarak tecrübe kazansın istiyorum, karşıma diplomayla değil bilgiyle çıkılsın istiyorum. Yoksa bugüne kadar yazdıklarımdan birkaç tane tez çıkardı. Sadece doktora eğitimi kalmalı, bunun için de sadece ihtiyaç ölçeğinde kontenjan belirlenerek adaylar "mülakat" ile değil, öğretim üyeliği veya araştırmacılık hedeflerine göre adam akıllı bir sınav ile kabul edilmeli. Bu eğitime başlayan adayların işi, tıpta olduğu gibi, sadece bu olmalı: Ya tamamlayıp öğretim veya araştırma görevlisi olmalılar, ya da vazgeçip bu alanlar dışındaki sektörlerde çalışmaya devam etmeliler. Böylece kulvarlar net biçimde belirlenmiş olur. Herkes işinde en yüksek verimi sunmalıdır. Bu konudaki bilimsel yazıya Bölüm 6.7 Karşılaştırmalı Üstünlük içerisinde ulaşabilirsiniz.

Gerçekten birşeyler öğrenmek için eğitim almak istiyorsanız, size üniversiteleri değil profesyonel eğitim merkezlerini öneririm. Cebinizden daha çok para çıkabilir. Ama birilerinin itibar ettiği diplomayı veremedikleri için işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışırlar ve gerçekten size birşeyler katabilirler. Örneğin ben PMI tabanlı proje yönetimi konusunda böyle bir eğitime katıldım ve haklarını teslim ediyorum. Eğitmenler zaten özel sektörde görev yapan kişilerdi ve katılımcılara sunduklarının sadece bilgi değil tecrübe de olduğu çok açıktı. PMP sertifikasına herhangi bir diplomadan daha çok değer veriyorum, zira uluslararası geçerliliğe sahip ve doğrudan iş hayatına yönelik bir sisteme ait bir unsur. Ama Ocak 2014 itibariyle halen sınavına girmiş değilim. Gerçi bu konuda da düşüncelerim çok farklı değil: Projeyi sertifika değil insan yönetir.

Birkaç yıldır ülkemizde eğitim sisteminin iyileştirilmesi konusunda düşünüyor ve söyleşiler yapıyorum. 2013 yılı sonu itibariyle devlette eğitim sistemi, ölçme ve değerlendirmenin tam anlamıyla adil hale getirilmesi için bir yönetim taslağı hazırlamaya karar verdim. Bu taslak, memuriyetin düzenlenmesine yönelik kanunların neler içermesi ve hangi yönde eğilim göstermeleri gerektiğine yol gösterme amacı gütmektedir. Taslağı hazırladığımda buradan paylaşacağım.

Öte yandan, özel sektörde yönetim sorunlarının asgariye indirilmesi, proje tabanlı veya güçlü matris organizasyonlarda proje yönetiminin daha etkin yapılması ve takım içi sinerjinin azamiye çıkarılması adına özel bir yönetim prensipleri sistemi geliştiriyorum. Bu sistemi de hazırladığımda buradan sizlerle paylaşacağım.

İletişim

Bu form aracılığıyla bana göndereceğiniz mesajlar doğrudan e-posta kutuma ulaşmaktadır. E-posta kutumu sürekli olarak kontrol etmekteyim ve size mümkün olan en hızlı biçimde dönüş yaparım.

Adınız ve Soyadınız:
Telefon Numaranız:
E-posta Adresiniz:
Mesajınız:


Cihan Atıl Namlı Kişisel Web Sitesi > İktisadi ve İdari Konular Eğitim Sayfası

Valid XHTML 1.0 Transitional